การบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ให้กับนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยหัวข้อในการบรรยายมีทั้งหมด 4 หัวข้อ ประกอบด้วย
1. Climate Change Science
2. Global Agenda: SDGs, Paris Agreement
3. National Strategies and Planning
4. Low Carbon City and Society Development

 

Write a comment

4 × five =