[In-house] การอบรม “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission” บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

12 มิถุนายน 2566
CAA TGO ร่วมกับ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีวิทยากรจาก CAA TGO คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผอ. สพค. บรรยายหัวข้อ “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”

Write a comment

ten + fifteen =