EN_การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 –16.00 น. ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

Write a comment

16 − nine =