×

ค้นหา

Climate Adaptation

  • by Admin
  • Course level: Intermediate

Description

คำอธิบายหลักสูตร

        จากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจากการจัดอันดับดัชนีความเสี่ยงจากสภาพอากาศโลกระหว่างปี 1997–2016 ในรายงาน Global Climate Risk Index 2018 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เป็นอันดับที่ 9 ของโลก ซึ่งประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) โดยคำนึงถึงผลกระทบในมิติต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การสร้างความตระหนักถึงปัญหาและการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถเชื่อมโยงกับการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ เช่น ท้องถิ่น จังหวัด หรือ ภูมิภาคซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีภูมิคุ้มกันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นช่องทางการขับเคลื่อนให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์
          – เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
          – เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความรู้และการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นและกรอบเนื้อหาการอบรม
          องค์ความรู้พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาพฉายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต แนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวคิดในการศึกษาเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสำคัญ นิยาม และความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินความเปราะบางและการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่
ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สาขาการจัดการน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาสาธารณสุข และสาขาการท่องเที่ยว


          นโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สาระสำคัญของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
การบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบแนวคิดแนวทางการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล

คุณสมบัติผู้เรียน
– นิสิต
– นักศึกษา
– ผู้ที่สนใจ

What Will I Learn?

  • - นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทราบถึงหลักสูตรและกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)
  • - นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ของศูนย์ CITC
  • - นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบ E-Learning

Topics for this course

5 Lessons50m

Pre-Test

Pre-test

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

Post-Test

Free

Target Audience

  • - นิสิต
  • - นักศึกษา
  • - ผู้ที่สนใจ
TGO Climate Action Academy (CAA)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
120 Building B, 9th Fl. Government Complex Commemorating His Majesty,Laksi, Bangkok, Thailand 10210

Contact Us

081-1322- 936, 02-142-7470
caa@tgo.or.th

ข้าพเจ้ายินยอมให้ อบก.ใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสมาชิก /ผู้เรียน และรับข่าวสารอื่นๆ ของอบก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save