×

ค้นหา

ความรู้เบื้องต้น Climate Change (TP011-E Climate Action 101)

  • by Admin
  • Course level: Intermediate

Description

คำอธิบายหลักสูตร

จากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นความสําคัญในปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจหรือความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ และถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ของการพัฒนาประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสังคมและภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งนานาประเทศได้เห็นพ้องที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังโดยกําหนดเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพื่อใช้เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือจากนานาชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และการรับมือต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาสร้างความสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment : MONRE) ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจัดตั้ง ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical Center: CITC) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)  จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขึ้น โดยมุ่งให้เกิดบูรณาการและการสร้างแรงบันดาลใจไปสู่การพัฒนายกระดับการบริหารงาน และสะท้อนออกมาในนโยบายการบริหารในต่างๆ รวมถึงมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบันที่มีพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

– ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ที่มีความเชื่อมโยงถึงการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
– พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นและกรอบเนื้อหาการอบรม

– ประเด็นความสําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจหรือความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัญญาณและผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมและภาวะเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ประเด็นความสำคัญด้านกรอบการดำเนินงานร่วมกันของนานาขาติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้และเพื่อเป็นการประกันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และได้จัดตั้งที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานและพัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานบรรลุผลสมเร็จตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา ซึ่งต่อมา ได้มีการรับรองตราสารกฎหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พิธีสารเกียวโตและความตกลงปารีส
– ประเด็นความสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 ที่ปรับใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับชุมชนหรือปัจเจกชน เพื่อสื่อสารด้านการพัฒนา การสื่อสารความต้องการ การสร้างความร่วมมือให้อยู่ในเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้น ได้มีส่วนทำให้เกิดการริเริ่มกลไกใหม่และพัฒนากลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาร่วมกันของประเทศต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ โดยแต่ละภาคส่วนอาจจะใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริบทของตนให้ไปสู่ความยั่งยืน
– ประเด็นความสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 ที่ปรับใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับชุมชนหรือปัจเจกชน เพื่อสื่อสารด้านการพัฒนา การสื่อสารความต้องการ การสร้างความร่วมมือให้อยู่ในเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้น ได้มีส่วนทำให้เกิดการริเริ่มกลไกใหม่และพัฒนากลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาร่วมกันของประเทศต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ โดยแต่ละภาคส่วนอาจจะใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริบทของตนให้ไปสู่ความยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เรียน
– นิสิต
– นักศึกษา
– ผู้ที่สนใจ

Topics for this course

5 Lessons

PRE-TEST

Pre-test

บทที่ 1 วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทที่ 2 ผลกระทบจาก Climate Change

บทที่ 3 ภาวะการณ์และสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บทที่ 4 การดำเนินงานระดับนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบาย/แผนของประเทศไทย

บทที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

POST-TEST

Free
TGO Climate Action Academy (CAA)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
120 Building B, 9th Fl. Government Complex Commemorating His Majesty,Laksi, Bangkok, Thailand 10210

Contact Us

081-1322- 936, 02-142-7470
caa@tgo.or.th

ข้าพเจ้ายินยอมให้ อบก.ใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสมาชิก /ผู้เรียน และรับข่าวสารอื่นๆ ของอบก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save