การเงินและเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 CoursesView Category

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 CoursesView Category

การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 CoursesView Category

การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

0 CoursesView Category

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

0 CoursesView Category

Mitigation Mechanism

0 CoursesView Category