×

ค้นหา

Climate Action 101

 • โดย Admin
 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
 • หมวดหมู่ E-Learning
 • ลงทะเบียนแล้ว 1040
 • อัปเดตล่าสุด ต.ค. 01 2022

คำอธิบาย

TP011-E Climate Action 101 (Climate Science – Climate Policy – Climate Action) :
ความรู้เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นความสําคัญในปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจหรือความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ และถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ของการพัฒนาประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสังคมและภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งนานาประเทศได้เห็นพ้องที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังโดยกําหนดเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพื่อใช้เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือจากนานาชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และการรับมือต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาสร้างความสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น โดยมุ่งให้เกิดบูรณาการและการสร้างแรงบันดาลใจไปสู่การพัฒนายกระดับการบริหารงาน และสะท้อนออกมาในนโยบายการบริหารในต่างๆ รวมถึงมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบันที่มีพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action 101) เพื่อสร้างองค์ความรู้และ และเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กลุ่มเป้าหมาย

 • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • นิสิต นักศึกษา
 • นักวิชาการ ภาคการศึกษา

ประเด็นและกรอบเนื้อหา

ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ชนิดและแหล่งที่มาของก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ
 • สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย
 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
 • ตัวอย่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

 • กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ มาตรการทางการคลัง มาตรการทางกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาตรการทางการเงิน และกลไกราคาคาร์บอน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ ปัญหาความั่นคงด้านอาหารและการแย่งชิงทรัพยากร ผลกระทบด้านสุขภาพ การย้ายถิ่นฐานของประชากร และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ตัวอย่างที่แสดงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

 • การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากการเลือกใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และการเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการจัดการขยะอย่างครบวงจร  และระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจก

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

5 บทเรียน

PRE-TEST: CA101

Pre-Test: CA101

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทที่ 2 ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทที่ 3 กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

บทที่ 4 สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

POST-TEST: CA101

ฟรี
สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อเรา

081-1322- 936, 02-142-7470
caa@tgo.or.th

ข้าพเจ้ายินยอมให้ อบก.ใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสมาชิก /ผู้เรียน และรับข่าวสารอื่นๆ ของอบก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า