×

ค้นหา

Climate Change and Sustainable Development

 • โดย Admin
 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
 • หมวดหมู่ E-Learning
 • ลงทะเบียนแล้ว 652
 • อัปเดตล่าสุด ต.ค. 01 2022

คำอธิบาย

Climate Change and Sustainable Development : การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นความสำคัญในปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจ หรือความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ และถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อสังคม และภาวะเศรษฐกิจของโลก นานาประเทศได้เห็นพ้องที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังโดยกำหนดเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพื่อใช้เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือจากนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และการรับมือต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาสร้างความสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งให้เกิดบูรณาการและการสร้างแรงบันดาลใจไปสู่การพัฒนายกระดับการบริหารงาน และสะท้อนออกมาในนโยบายการบริหารในต่างๆ รวมถึงมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบันที่มีพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านได้อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป


วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ที่มีความเชื่อมโยงถึงการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
 • เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

 • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • นิสิต นักศึกษา
 • นักวิชาการ ภาคการศึกษา

ประเด็นและกรอบเนื้อหา

 • วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเด็นความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจหรือความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัญญาณและผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมและภาวะเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • การดำเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นความสำคัญด้านกรอบการดำเนินงานร่วมกันของนานาชาติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เพื่อให้ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้และเพื่อเป็นการประกันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นความสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 ที่ปรับใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับชุมชนหรือปัจเจกชน เพื่อสื่อสารด้านการพัฒนา การสื่อสารความต้องการ การสร้างความร่วมมือให้อยู่ในเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้น ได้มีส่วนทำให้เกิดการริเริ่มกลไกใหม่และพัฒนากลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาร่วมกันของประเทศต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ  โดยแต่ละภาคส่วนอาจจะใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริบทของตนให้ไปสู่ความยั่งยืน

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

6 บทเรียน

Pre-Test: CCSD?

แบบทดสอบก่อนเรียน
Pre-Test: CCSD

บทที่ 1 วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทที่ 2 ผลกระทบจาก Climate Change

บทที่ 3 ภาวะการณ์และสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บทที่ 4 การดำเนินงานระดับนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบาย/แผนของประเทศไทย

บทที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

POST-TEST: CCSD

ฟรี
สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อเรา

081-1322- 936, 02-142-7470
caa@tgo.or.th

ข้าพเจ้ายินยอมให้ อบก.ใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสมาชิก /ผู้เรียน และรับข่าวสารอื่นๆ ของอบก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า