Climate Adaptation – การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate Adaptation

การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 


https://caacademy.tgo.or.th/courses/
https://caacademy.tgo.or.th/en/courses/


 

ที่มาและความสำคัญ

จากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจากการจัดอันดับดัชนีความเสี่ยงจากสภาพอากาศโลกระหว่างปี 1997–2016 ในรายงาน Global Climate Risk Index 2018 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เป็นอันดับที่ 9 ของโลก ซึ่งประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) โดยคำนึงถึงผลกระทบในมิติต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การสร้างความตระหนักถึงปัญหาและการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถเชื่อมโยงกับการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ เช่น ท้องถิ่น จังหวัด หรือ ภูมิภาคซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีภูมิคุ้มกันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นช่องทางการขับเคลื่อนให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
  • เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความรู้และการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ประเด็นและกรอบเนื้อหาการอบรม

  • องค์ความรู้พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาพฉายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต แนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • แนวคิดในการศึกษาเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความสำคัญ นิยาม และความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินความเปราะบางและการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่

  • ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สาขาการจัดการน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  สาขาสาธารณสุข และสาขาการท่องเที่ยว

  • นโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สาระสำคัญของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

  • การบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรอบแนวคิดแนวทางการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล

 

 

 

https://caacademy.tgo.or.th/courses/
https://caacademy.tgo.or.th/en/courses/

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th


 

Write a comment

5 × five =