การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว 14-17 ม.ค. 63

        

Write a comment