7-8 พฤษภาคม 2567 การอบรมการรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
ข่าวสาร

7-8 พฤษภาคม 2567 การอบรมการรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

By May 15 2024
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 CAA TGO จัดการอบรม “การรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก” ณ โรงแรมทีเค พาเลซฯ กรุงเทพฯ การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับมาตรฐานสำหรับการรับรองระบบงานหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ โครงการ T-VER ซึ่งมีผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเช่น คุณโอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองระบบงาน และคุณรัฏฐา ศรีเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมบรรยาย Post Views: 341 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
25-26 เม.ย. 67 การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต
ข่าวสาร

25-26 เม.ย. 67 การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต

By May 15 2024
วันที่ 25-26 เม.ย. 67 CAA TGO จัดอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต” ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก TGO และวิทยากรจากภายนอกร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ 🔹คุณศิริพร วิริยะตั้งสกุล ผจก./ สรค.TGO 🔹ดร.ปวีณา พาณิชยพิเชฐ ผจก./ สรค.TGO 🔹 คุณพัลลภ อินทะนิล นักวิชาการ/ สรค.TGO 🔹 รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ KU 🔹 รศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ KU 🔹 คุณวัญญารัตน์ คงสรรพ PSU […]
23-24 เม.ย. 67 การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต
ข่าวสาร

23-24 เม.ย. 67 การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต

By May 15 2024
เมื่อวันที่ 23-24 เม.ย. 67 CAA TGO จัดอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต” ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมี คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผอ.สพค. (TGO) กล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจาก TGO เข้าร่วมบรรยาย ได้แก่ 🔹 ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณผอ.สรค. 🔹 ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผจก./สรค. 🔹คุณศิริพร วิริยะตั้งสกุล ผจก./ สรค. 🔹 คุณจิตติมา บุญเกิด นชว.ชำนาญการ/ สรค. 🔹 คุณธรรมนูญ เตชะนา […]
28-29 มี.ค. 67 การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”
ข่าวสาร

28-29 มี.ค. 67 การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

By May 15 2024
เมื่อวันที่ 28-29 มี.ค. 67 CAA TGO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อกำหนด เกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการทวนสอบตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ TGO โดยมีผู้ที่สนใจจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมี คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผอ.สพค.(TGO) ให้กล่าวเปิดการอบรม  ทั้งนี้ยังมีวิทยากรจาก TGO และวิทยากรจากภายนอก ให้ร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ 🔹คุณธาดา วรุณโชติกุล ผจก. สรธ. 🔹คุณรัฏฐา ศรีเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ, สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 🔹คุณณัฐรินทร์ ตันศิริ และคุณปิติภูมิ ตั้งสิริสุธีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร Post Views: 350 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ ๑๖ / ๒๕๖๖ เรื่อง นโยบายคุณภาพ
ข่าวสาร

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ ๑๖ / ๒๕๖๖ เรื่อง นโยบายคุณภาพ

By Dec 13 2023
Post Views: 661 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”
ข่าวสาร

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”

By Dec 01 2023
 9-10 พ.ย. 66 CAA TGO จัดอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต” ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก TGO อาทิ ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผจก./สรค. คุณศิริพร วิริยะตั้งสกุล ผจก./ สรค. คุณจิตติมา บุญเกิด นชว.ชำนาญการ/ สรค. คุณธรรมนูญ เตชะนา นชว.ชำนาญการ/สรค. คุณวรารัตน์ ชะอุ่มเครือ ผจก./ สสท. คุณพรรษรัตน์ นัยจิตร นักวิชาการ/ สสท. Post Views: 459 Facebook iconFacebookTwitter […]
1 2 3 31