โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไทยยูเนี่ยน ลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย

นายคมกฤช ซอโฉม ผู้อำนวยการกลุ่มด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ปีที่ 3(Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอในปีนี้มีโรงงานนำร่องกว่า 40 แห่ง จาก 4 อุตสาหกรรมด้วยกัน

อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมซีเมนต์ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี “ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจ และยอมรับในเรื่องความสำคัญของการตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยุติปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันการผลิตลง 30 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงเป้าหมายในการลดของเสียที่นำไปฝังกลบ (waste to landfill) และลดการใช้น้ำ20เปอร์เซ็นต์ต่อตันการผลิตภายในปี พ.ศ. 2563

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       กรุงเทพธุรกิจ, 2560, Nt3 – โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก, [online], Available: http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/22519 [1 มีนาคม 2560].

Write a comment

14 − ten =