โคก หนอง นา โมเดลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

สื่อเรียนรู้ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow), วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วย “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองให้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีตามเกษตรทฤษฎีใหม่ เริ่มต้นด้วยการขุดหนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยจะขุดหนองให้มีลักษณะเว้าโค้งเรียนแบบหนองน้ำธรรมชาติ ความลึกของหนองต้องมากกว่า 3.65 เมตร ขุดหนองให้เป็นขั้นๆ เพื่อให้แสงส่องถึงพื้นได้บางส่วนและพืชน้ำสามารถได้เจริญเติบโตเป็นที่อยู่อาศัยของแพลงตอนพืชและสัตว์น้ำได้ ดินจากการขุดหนองนำมาถมเป็นโคก บนโคกจะปลูกที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง (ไม้กิน ไม้ใช้สอย ไม้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย) ส่วนการเก็บกักน้ำบนโคกอีกวิธีหนึ่งคือ การขุดคลองไส้ไก่ให้ทั่วพื้นที่โดยขุดให้ลักษณะคลองมีความคดเคี้ยว ขุดให้เต็มพื้นที่เพื่อใช้เป็นทางน้ำบนดินและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยไม่ต้องวางท่อหรือติดสปริงเกอร์ และสร้างฝายชะลอน้ำกั้นเพื่อให้น้ำในคลองไส้ไก่ไหลช้าลง นอกจากนี้ให้ปลูกหญ้าแฝกโดยรอบหนองน้ำและคลองไส้ไก่ การสร้างคันนาให้สร้างโดยมีฐานด้านล่างกว้าง 2 เมตร ด้านบนกว้าง 1 เมตร และสูงอย่างน้อย 1 เมตร บนคันนาให้ปลูกพืชผล ผัก และไม้ผล การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการบริหารอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งตัวเองอย่างแท้จริง

เผยแพร่โดย What2Grow NECTEC

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร, 2559, Ct1 – โคก หนอง นา โมเดลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=zFgfXWX-uGA [9 พฤศจิกายน 2559].

Write a comment

1 × two =