เสียงจากต้นไม้

Danish Ministry of Foreign Affairs (DANIDA) วันที่ 18 ธันวาคม 2558

ป่าไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และมีประโยชน์ต่อการดำรงอาศัยของมนุษย์ แต่ปัจจุบันป่าไม้ทั่วโลกเหลือน้อยลง ป่าไม้ถูกทำลายด้วยอัตราประมาณ 50 สนามฟุตบอลต่อนาที ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ “เรดด์พลัส” (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation, REDD+) หมายถึง การลดแก๊สเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่า แนวคิดคือทำให้ต้นไม้มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับประเทศกำลังพัฒนา มีการส่งเสริมและจัดการอย่างยั่งเพื่อให้ต้นไม้คงอยู่ในป่ามากกว่าการตัดต้นไม้ และชนเผ่าพื้นเมืองก็ประเด็นสำคัญที่โครงการเรดด์พลัสให้ความสำคัญ เพราะชนเผ่าพื้นเมืองดำรงชีวิตอยู่กับป่าไม้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้ในรูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บคาร์บอน โครงการเรดด์พลัสจะสนับสนุนประเทศที่มีป่าไม้จะมีการจัดทำแผนอนุรักษ์และส่งเสริมดูแลรักษาป่าไม้ เมื่อผลการดำเนินการโครงการเรดด์พลัสของประเทศนั้นๆ ดำเนินงานไปได้ด้วยดี ประเทศเหล่านี้ก็จะได้รับค่าตอบแทนจากการหยุดยั้งไม่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยไปยังบรรยากาศอันเนื่องมาจากการทำลายป่าและการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ โดยเงินที่ได้จะนำไปแบ่งปันในกลุ่มประเทศที่เสียประโยชน์จากการที่ไม่ได้ตัดต้นไม้และกลุ่มที่ดูแลรักษาป่าไม้ไว้ อาจเป็นการสนับสนุนทางการเงินในด้านสุขภาพ การศึกษา การบริการทางสังคม สาธารณูปโภค และอื่นๆ

เผยแพร่โดย IPF Channel

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.Danish.Ministry.of.Foreign.Affairs.(DANIDA), 2558, Ct3 – เสียงจากต้นไม้, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=lUAgS6NWanU [18 ธันวาคม 2558].

Write a comment