เศรษฐกิจแอฟริกาเผชิญความเสี่ยงสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทวิจัยในอังกฤษเผยดัชนีด้านสภาพอากาศโลกพบว่า ประเทศเกษตรกรรมมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 30 ปีข้างหน้าและจะประสบปัญหาด้านต้นทุนในการรับมือกับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้าย

2 ประเทศจากทั้งหมด 17 ประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศและฝนตก รวมถึงสภาพอากาศเลวร้าย อาทิ ภัยแล้งและน้ำท่วม หัวหน้านักวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทการจัดการความเสี่ยง เวอริสก์ เมเปิลครอฟต์ ผู้จัดทำดัชนีชี้วัดกล่าวว่า ประเทศเหล่านี้ล้วนขาดแคลนทรัพยากรทั้งด้านการเงินและเทคนิคในการวางแผนรับมือล่วงหน้าในอีก 20-30 ปีข้างหน้า โดยหลายประเทศต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและความมั่นคงด้านอาหารแล้วในขณะนี้ บรรดาชาวไร่-ชาวนาในประเทศล้วนยากจนและใช้วิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม โดยไม่มีเงินทุนในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตการเกษตรแบบใหม่ นอกจากนี้ ประเทศเกษตรกรรมในแถบยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและอเมริกาเหนือยังขาดแคลนเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชาวนาสามารถติดตามอุณหภูมิอากาศและวัดคลอโรฟิลล์ในพืชที่จะช่วยยกระดับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้

บริษัท เวอริสก์ เมเปิลครอฟต์ระบุว่า อุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 31ของเศรษฐกิจในแอฟริกาตะวันออกและร้อยละ 22 ในแอฟริกาตะวันตก โดยทั้ง 2 ทวีปล้วนถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ชาวนาในประเทศในอเมริกากลางมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้มีการพึ่งพาอาศัยอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมน้อยกว่าประเทศในแอฟริกา

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวไทย วันที่ 19 ธ.ค. 59

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       สำนักข่าวไทย, 2559, Nt6 – เศรษฐกิจแอฟริกาเผชิญความเสี่ยงสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, [online], Available: http://apecthai.org/index.php/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-2559/12962- [20 ธันวาคม 2559].

Write a comment

1 × two =