เรดด์พลัส กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า วันที่ 25 กันยายน 2559

การทำลายป่าทำให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสัดส่วนการปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั้งหมดของโลกประมาณร้อยละ 20 มาจากการทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดกลไกเรดด์พลัสขึ้นเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้และช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่า

เผยแพร่โดย Atcha Ponn

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า, 2559, Ct3 – เรดด์พลัส กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=L80vcX2j4cE [25 กันยายน 2559].

Write a comment