เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา (2559)

วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหา
สำคัญซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างทั่วโลกว่าคือภัยคุกคามในศตวรรษใหม่ จึงทำให้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากการควบคุมมลพิษมาเน้นที่การป้องกันมลพิษ นอกจากนี้แนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้ถูกนำมาบูรณาการกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ด้วยเหตุนี้นักวิจัยหลายท่านจึงมุ่งศึกษาด้านเครื่องมือ/แนวคิด
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม บทความฉบับนี้
มุ่งที่จะให้ข้อมูลของกระบวนทัศน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและรวบรวมข้อมูลเครื่อง
มือ/แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่มีการรายงานหรือศึกษาวิจัยเพื่อเป็นทางเลือก
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไป

คำสำคัญ

การประเมินวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ แบบจำลองสมดุลคาร์บอน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว

เอกสารอ้างอิง

1.       Patthanaissaranukool, W., 2559, “Rt1 – เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”, วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, Vol. 11, No. 2.

Write a comment

2 × 5 =