เกษตรก้าวไกล ตอนที่ 7 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

รายการเกษตรก้าวไกล วันที่ 22 กันยายน 2557

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นฉลากที่ใช้บ่งบอกถึงปริมาณการใช้ทรัพยาการในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และกำจัดซาก หรือตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์โดยตรงที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบที่ได้รับจากการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือ สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงกระบวนการ ลดต้นทุน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในต่างประเทศมีการนำร่องเพื่อใช้ฉลากนี้แล้ว เช่น ประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น

เผยแพร่โดย เกษตรก้าวไกล 2014

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการเกษตรก้าวไกล, 2557, Ct2 – เกษตรก้าวไกล ตอนที่ 7 : ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=hBYfTGsHeV0 [22 กันยายน 2557].

Write a comment