×

ค้นหา

elearning2
1665979304206@2x
ประกาศ
web banner CAA Course 67 040124
web banner CAL3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับโลกและผลกับทุกประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมจากพลังเล็กๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

-เต็ม- ปิดรับลงทะเบียน หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเชิงลึก (Carbon Footprint of Organization: CFO)

-เต็ม- ปิดรับลงทะเบียน หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเชิงลึก (Carbon Footprint of Organization: CFO) วันที่ 7–8 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ TGO มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ TGO เนื้อหาการอบรม ข้อกาหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร วิธีการเก็บข้อมูลและการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ฝึกปฏิบัติการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการจัดทำ Verification Sheet กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ TGO กลุ่มเป้าหมาย ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก. หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065 หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล   Post Views: 1,067 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More
972
-เต็ม- ปิดรับลงทะเบียน “หลักสูตรการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

-เต็ม- หลักสูตร “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ     วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อกำหนด เกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการทวนสอบตามแบบฟอร์มต่างๆของ อบก. เนื้อหาการอบรม การทวนสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14065:2013 และ   ISO 14064-3 แนวทางการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ฝึกปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  กลุ่มเป้าหมาย ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก. หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065 (เป็นการยกระดับสู่มาตรฐานสากล) หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล     Post Views: 828 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More
1.93k
-เต็ม- ปิดรับลงทะเบียน หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO)

ปิดรับลงทะเบียน หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) วันที่ 27–28 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ     วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ TGO มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ TGO เนื้อหาการอบรม ข้อกาหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร วิธีการเก็บข้อมูลและการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ฝึกปฏิบัติการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการจัดทำ Verification Sheet กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ TGO กลุ่มเป้าหมาย ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก. หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065 หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล   Post Views: 1,368 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More
1.22k
-เต็ม- ปิดรับลงทะเบียน การอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เชิงลึก”

-ปิด-รับลงทะเบียน หลักสูตรการอบรม “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เชิงลึก” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567   เนื้อหาการอบรม หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ แนวทางและหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ การฝึกปฏิบัติการการคำนวณและการใช้ Verification sheet ขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับ อบก. วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ อบก. มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ อบก. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFP กับ อบก. ผู้ประกอบการที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นักวิชาการภาคการศึกษา    Post Views: 915 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More
1.75k
-เต็ม- หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบสำหรับผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร)

ปิดรับลงทะเบียน หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบสำหรับผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร) วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 (ภาคทฤษฎี)(กรุงเทพฯ) วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 (ภาคปฏิบัติ)(เพชรบุรี)   คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามสาขาของโครงการ T-VER ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ ดังนี้ วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ เกษตร สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิทยาศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ สิ่งแวดล้อม วนศาสตร์ เกษตร เศรฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ หรือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก หรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือ กรณีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ  สำหรับหลักสูตรโครงการป่าไม้ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้หรือการเกษตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี  สำหรับโครงการทั่วไปต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามสาขาและขอบข่าย (Secteral Scope) ไม่น้อยกว่า 2 ปี *หมายเหตุ: อบก. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมตามคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม *หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน   วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ โครงการ T-VER ประเภทโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตรหลักเกณฑ์เกี่ยวหน่วยงานผู้ประเมินภายนอก  2. กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 3. การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ 4. การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก   เนื้อหาการอบรม 1. การพัฒนาโครงการT-VERการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2. ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ(T-VER Methodology)สำหรับโครงการป่าไม้และเกษตรสำหรับโครงการภาคสมัครใจ 3. การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB) 4. การรับรองระบบงาน(Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065) 6. ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066) 7. การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3) 8. ฝึกปฏิบัติ-การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ  9. ทดสอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี Post Views:…

Read More

ข่าวสาร

สาระการเรียนรู้ การข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศและระดับโลก

367
7-8 พฤษภาคม 2567 การอบรมการรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 CAA TGO จัดการอบรม “การรับรองระบบงาน (Accreditation) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก” ณ โรงแรมทีเค พาเลซฯ กรุงเทพฯ การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับมาตรฐานสำหรับการรับรองระบบงานหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ โครงการ T-VER ซึ่งมีผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเช่น คุณโอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองระบบงาน และคุณรัฏฐา ศรีเจริญ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมบรรยาย Post Views: 341 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

บทความ งานวิจัย และวิดีโอ

งานวิจัยและสื่อวิดีโอ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศและโลก

แกลลอรี่

แกลลอรี่ ความเคลื่อนไหว รูปภาพและกิจกรรม

แกลลอรี่

แกลลอรี่ ความเคลื่อนไหว รูปภาพและกิจกรรม

หน่วยงานความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม และการเปลี่ยนแปลงของโลก

[elfsight_logo_showcase id=”1″]

Post Views: 14,732
TGO Climate Action Academy (CAA)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
120 Building B, 9th Fl. Government Complex Commemorating His Majesty,Laksi, Bangkok, Thailand 10210
สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Contact Us

081-1322- 936, 02-142-7470
caa@tgo.or.th

ติดต่อเรา

081-1322- 936, 02-142-7470
caa@tgo.or.th

ข้าพเจ้ายินยอมให้ อบก.ใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสมาชิก /ผู้เรียน และรับข่าวสารอื่นๆ ของอบก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save