ม.เกษตรฯขยับสู่ ‘คาร์บอนนิวทรัล’

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานอธิการบดี สำนักหอสมุดและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม ได้รับสองรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน” และ “คาร์บอนนิวทรัล” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และพร้อมเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนนิวทรัล

ผศ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์วีกรีน กล่าวว่า หน่วยงานใน ม.เกษตรฯได้ดำเนินการประเมินและทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พบว่า ปีงบประมาณ 2557 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 23,940 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้มีมาตรการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อาทิ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อการศึกษา โครงการพลังงานทดแทนฟรี โครงการจักรยาน โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล

ทั้งยังจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางการตลาด ทำให้มีผู้ต้องการดำเนินโครงการฯมากขึ้น เป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย Eureka

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       Eureka, 2559, Nt2 – ม.เกษตรฯขยับสู่ ‘คาร์บอนนิวทรัล’, [online], Available: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634419 [28 กันยายน 2559].

Write a comment