ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556)

โองการ วณิชาชีวะ

บทคัดย่อ

ภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และหากภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศในอีก 100 ปี ข้างหน้า ทำนายว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นถึง 2 – 4 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ 1 ± 0.5 เมตร ทำให้ผลให้สิ่งมีชีวิตร้อยละ 18 – 35 จะสูญพันธุ์ไปจากหลักฐานงานวิจัยทั่วโลกในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าผลกระทบของโลกร้อนมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลกระทบต่อสรีรวิทยา ผลกระทบต่อชีวภูมิอากาศวิทยา ผลกระทบต่อการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิดังนั้นหากสถานการณ์โลกร้อนยังไม่ได้รับความสนใจและไม่รับการแก้ไข ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาล

คำสำคัญ

ภาวะโลกร้อน; ความหลากหลายทางชีวภาพ; การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

เอกสารอ้างอิง

1.       โองการ.วณิชาชีวะ, 2556, “Rt4 – ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Vol. 21, No. 5.

Write a comment