ป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า วันที่ 25 กันยายน 2559

การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นอย่างมาก ทุกกิจกรรมของมนุษย์มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้น ป่าไม้เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สามารถดูดกลับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ สร้างสมดุลให้แก่โลก และช่วยปรับสภาพภูมิอากาศให้แก่สิ่งมีชีวิตบนโลกให้สารารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในปัจจุบันวิธีการรักษาและเพิ่มจำนวนป่าไม้ที่ได้ผลมากที่สุดคือการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนชุมชนให้คงอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ป่าชุมชนจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้

เผยแพร่โดย Atcha Ponn

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า, 2559, Ct3 – ป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=PBjgCAjlP9k [25 กันยายน 2559].

Write a comment

7 + one =