ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อัญชณา คุ้มญาติ, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วราภรณ์ ปัญญาวดี, เก นันทะเสน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้แบบจำลองถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จำนวน 400 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21 – 40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,717 บาท และไม่รู้จักสินค้าฉลากคาร์บอน ร้อยละ 69.75 ส่วนในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนหลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ฉลากคาร์บอนแล้วพบว่าปัจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ประกอบด้วย (1) ผู้บริโภคที่เป็นเพศชายมีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 8.94 (2) ผู้บริโภคที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยบาทจากรายได้เฉลี่ยของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีความน่าจะเป็นในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนไม่เปลี่ยนแปลง (3) ผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าฉลากคาร์บอนมีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้ด้านฉลากคาร์บอน ร้อยละ 4.00 (4) เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าฉลากคาร์บอนแล้วนั้นมีความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนเพิ่มมากขึ้นโดยเปรียบเทียบกับผู้บริโภคที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสินค้าฉลากคาร์บอน ร้อยละ 1.04 และ (5) การส่งเสริมการตลาดสินค้าฉลากคาร์บอนในด้านราคาจะช่วยเพิ่มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร้อยละ 1.25 ดังนั้น การสร้างทัศนคติที่ดีและการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าฉลากคาร์บอนและการส่งเสริมการบริโภคสินค้าฉลากคาร์บอนเป็นสิ่ง ที่ภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนและขยายตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะเรือนกระจกอย่างได้ผลตามนโยบายของรัฐบาล

คำสำคัญ

สินค้าฉลากคาร์บอน, การตัดสินใจซื้อ, แบบจ าลองถดถอยโลจิสติก, เชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง

1.       อัญชณา.คุ้มญาติ, ขนิษฐา.เสถียรพีระกุล, วราภรณ์.ปัญญาวดี, and เก.นันทะเสน, “Rt5 – ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Vol., No.

Write a comment

two × five =