นายหน้าซื้อขายคาร์บอนเครดิต

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ (2556)

จุลเดช ละเอียด

บทคัดย่อ

คำสำคัญ

นายหน้า; ซื้อขาย; คาร์บอน; เครดิต; Brokerage; Trade; Carbon Credit

เอกสารอ้างอิง

1.       จุลเดช.ละเอียด, 2556, “Rt5 – นายหน้าซื้อขายคาร์บอนเครดิต”, วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, Vol. 2, No. 2, pp. 1-22.

Write a comment