ทำอย่างไรให้การลงทุนด้าน Climate Change เกิดประสิทธิภาพสูงสุด?

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) วันที่ 20 มิถุนายน 2559

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้ผู้คนต่างได้รับผลกระทบ ดังนั้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความผลกระบทที่จะเกิดขึ้นจึงเกิดโครงการต่างๆ ขึ้นมา แต่จะทำอย่างไรให้การลงทุนโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด? เพราะหลายโครงการที่เกิดขึ้นยังไม่มีตัวชี้วัด ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน ว่าโครงการนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างเป็นระบบได้รึเปล่า ซึ่งอาจทำให้เงินลงทุนที่ให้กับโครงการนั้นสูญเปล่าหรือไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนการประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยการใช้ข้อมูลและตีมูลค่าผลประโยชน์ต่างๆ ของโครงการเพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นตัวเลขอย่างชัดเจน เพื่อสื่อสารกับผู้จัดสรรงบประมาณให้เข้าใจตรงกัน และด้านผู้จัดสรรงบประมาณสามารถพิจารณาจัดสรรงบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้การใช้งบประมาณในด้านนี้ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

เผยแพร่โดย UNDP Thailand

          (www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.(UNDP), 2559, Ct5 – ทำอย่างไรให้การลงทุนด้าน Climate Change เกิดประสิทธิภาพสูงสุด?, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=irCDfTAK1HM [20 มิถุนายน 2559].

Write a comment