ช่วยโลกช่วยเรา_020260 ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน

รายการช่วยโลกช่วยเรา, ช่อง 5 วันที่ 30 มกราคม 2560

โรงเรียนสีเขียวได้มีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และจัดกิจกรรมประกวดการลดใช้พลังงานในแต่ละชั้นเรียน

เผยแพร่โดย anmae Mcriche

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการช่วยโลกช่วยเรา, 2560, Ct1 – ช่วยโลกช่วยเรา_020260 ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=9qMkRanBV9w [30 มกราคม 2560].

Write a comment