คาร์บอนเครดิตกับปัญหาทางกฎหมาย

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ในไฟล์เอกสาร “AT5.5 – คาร์บอนเครดิตกับปัญหาทางกฎหมาย (ฉบับเต็ม)”

โดย บุศรา เข็มทอง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.        บุศรา.เข็มทอง, 2558, At5 – คาร์บอนเครดิตกับปัญหาทางกฎหมาย, [online], Available: http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20151201134506.pdf [ธันวาคม 2558].

Write a comment

3 × 3 =