ความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อการจัดเก็บภาษีคาร์บอนรถยนต์ของไทย

วารสารวิจัยพลังงาน (2558)

เรวดี ลิมาวัฒนชัย และ ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้มีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จากเดิมที่ใช้ขนาด เครื่องยนต์และประเภทรถยนต์เป็นตัวกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีไปสู่รูปแบบใหม่ที่ใช้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีแทน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2559 การศึกษานี้จึงทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่ของไทย โดยขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วยการศึกษามาตรการการจัดเก็บภาษีรถยนต์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ การคำนวณภาษีสรรพสามิต รถยนต์รูปแบบใหม่เปรียบเทียบกับรูปแบบเก่าสำหรับรถยนต์บางรุ่น เพื่อเปรียบเทียบราคาที่เปลี่ยนไปของรถยนต์แต่ละรุ่น การสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้ใช้รถยนต์ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และนักวิชาการ ที่มีต่อมาตรการจัดเก็บภาษี สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รถยนต์โดยใช้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเกณฑ์ในการกำหนดอัตราจัดเก็บภาษี เป็นการส่งสัญญาณที่ดีในเรื่องการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตคิดค้นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต์ให้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดต่ำลง รวมทั้งจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และผลการสำรวจพบว่าราคารถยนต์ที่เปลี่ยนไปตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรูปใหม่ไม่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อรถของประชาชน อย่างไรก็ตามการจัดเก็บภาษีในขั้นตอนของภาษีสรรพสามิตนั้นยังไม่ตอบโจทย์การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเด่นชัด ควรต้องพิจารณาการจัดเก็บภาษีในส่วนของการใช้งานเพิ่มเติมด้วย

คำสำคัญ

ภาษีคาร์บอน , ภาษีสรรพสามิตรถยนต์, ภาคขนส่ง , ประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง

1.       เรวดี.ลิมาวัฒนชัย and ดาวัลย์.วิวรรธนะเดช, 2558, “Rt5 – ความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อการจัดเก็บภาษีคาร์บอนรถยนต์ของไทย”, วารสารวิจัยพลังงาน, Vol. 12, No. 1.

Write a comment