การสัมมนาออนไลน์ “Circular Biz : Towards A Low Carbon and Sustainable Future”

การสัมมนาออนไลน์ “Circular Biz : Towards A Low Carbon and Sustainable Future”

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุม C-ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Write a comment