การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)

เหมือนจิต แจ่มศิลป์, ศิริพร วิริยะตั้งสกุล, ปวีณา พานิชยพิเชษฐ์, บงกช กิตติสมพันธ์
และพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์         

บทคัดย่อ

เอกสารอ้างอิง

1.       เหมือนจิต.แจ่มศิลป์, ศิริพร.วิริยะตั้งสกุล, ปวีณา.พานิชยพิเชษฐ์, บงกช.กิตติสมพันธ์, and พงษ์วิภา.หล่อสมบูรณ์, 2558, “Rt6 – การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Vol. 22, No. 2, pp. 98-106.

Write a comment

twelve − 1 =