การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งทางบก: กรณีศึกษาหนึ่งของบริการสหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร

วารสารนเรศวรพะเยา (NARESUAN PHAYAO JOURNAL) (2556)

ยุทธพงศ์ พันธุ์มณี, ชุติมา ใจเพ็ชร, อนุสรณ์ บุญปก

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการภาคการขนส่งทางบก กรณีศึกษาคือ สหกรณ์บริการเดินรถโดยสารจังหวัดแพร่ จำกัด วิธีการคำนวณและปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สำหรับการรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) สหกรณ์เดินรถโดยสารมีพื้นที่บริการแบ่งเป็น 8 เส้นทาง มีรถโดยสาร 125 คัน ทั้งหมดเป็นรถบรรทุกดีเซลน้ำหนักเบา (กะบะ) ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารจังหวัดแพร่จำกัด ผลิตก๊าซเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,488.73 ตันเส้นทางแพร่ถึงสรอยปล่อยก๊าซสูงสุด และ เส้นทางแพร่ถึงเชตะวันปล่อยก๊าซต่ำสุด  ปริมาณก๊าซเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 506.14 และ 13.20 ตันตามลำดับ

คำสำคัญ

ก๊าซเรือนกระจก; ภาคการขนส่งทางบก; การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; Greenhouse gas; road transportation sector; climate change

เอกสารอ้างอิง

1.       ยุทธพงศ์.พันธุ์มณี, ชุติมา.ใจเพ็ชร, and อนุสรณ์.บุญปก, 2556, “Rt2 – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งทางบก: กรณีศึกษาหนึ่งของบริการสหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร”, วารสารนเรศวรพะเยา (NARESUAN PHAYAO JOURNAL), Vol. 6, No. 3.

Write a comment

twenty − five =