การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ – กลไกการเงินเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 10 มิถุนายน 255

“กลไกการประกันภัย” เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกลไกทางการเงินเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่แปรปรวนและรุนแรงโดยเฉพาะในภาคการเกษตร โดยกลไกการประกันภัยเป็นกลไกที่ช่วยกระจายความเสี่ยงข้ามพื้นที่และข้ามเวลาได้ การประกันภัยในภาคการเกษตรมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพอากาศรุนแรง และการประกันความเสี่ยงว่าจะเกิดสภาพอากาศรุนแรงขึ้นหรือไม่

เผยแพร่โดย THAILAND ADAPTATION

          (www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558, Ct5 – การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ – กลไกการเงินเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=ujOwNFKDMO0 [10 มิถุนายน 2558].

Write a comment