การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกรปลูกข้าวในทุ่งระโนด

Thailand development research institute (TDRI) วันที่ 29 มีนาคม 2558

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกรปลูกข้าวในทุ่งระโนด เมื่อเกษตรกรในทุ่งระโนด จังหวัดสงขลา ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภูมิอากาศ โดยในฤดูฝนเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม และในฤดูแล้งเสี่ยงต่อภาวะภัยแล้งและการรุกล้ำของน้ำเค็ม ซึ่งจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต “พื้นที่ทุ่งระโนดจะมีแนวโน้มอุณหภูมิที่สูงขึ้นและระยะเวลาที่มีอากาศร้อนจะยาวนานขึ้น” ส่งผลให้น้ำในทะเลทราบสงขลาอันเป็นแหล่งน้ำในการเกษตรมีอัตราการระเหยของน้ำสูงขึ้นและการแพร่กระจายน้ำเค็มเข้าสู่ทะเลทราบมีมากขึ้น ทำให้ค่าความเค็มของน้ำในทะเลทราบสูงกว่าระดับที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว นอกจากนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมยังส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านี้มากขึ้นอีกด้วย และหากในอนาคตสภาพภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำแล้งและการรุกล้ำของน้ำเค็มที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นต้องมีการวางกลยุทธ์การปรับตัวในพื้นที่เพื่อให้ระบบปลูกข้าวในทุ่งระโนดคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต

เผยแพร่โดย THAILAND ADAPTATION

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.THAILAND.DEVELOPMENT.RESEARCH.INSTITUTE.(TDRI), 2558, Ct4 – การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกรปลูกข้าวในทุ่งระโนด, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=B9RBZNZ–7c [29 มีนาคม 2558].

Write a comment