การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการ 2L-LCA สำหรับงานก่อสร้างถนน

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)

เมธากุล มีธรรม, วชรภูมิ เบญจโอฬาร

บทคัดย่อ

วิธีการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นวิธีการภายใต้หลักการขององค์การมาตรฐานสากล อนุกรมมาตรฐาน ISO14040 และ ISO14044 แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าวิธีการ LCA นี้ยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ หรือนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังจากภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างถนน อุปสรรคสำคัญเกิดจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีความผันแปรทางภูมิศาสตร์ตามแต่ละโครงการไป การศึกษานี้เสนอวิธี LCA แบบประยุกต์ หรือเรียกว่า 2Level-LCA (2L-LCA) วิธีการนี้ปรับปรุงจากวิธีการ LCA แบบดั้งเดิมเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างถนน เสนอแนวทางการทำงานออกเป็น 2 ระดับ คือ 1)ระดับนโยบายเป็นการปรับปรุงในขั้นตอนก่อนการประเมินที่ไม่มีในวิธีการ LCA แบบเดิม โดยปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทำให้มีความตระหนักต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และกลายเป็นส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับงานก่อสร้างทุกโครงการ และ 2)ระดับปฏิบัติการจะปรับปรุงในส่วนรายละเอียดของการประเมินเป็นการดำเนินการในขั้นตอนระหว่างการประเมินที่เกี่ยวกับสมมุติฐานการกำหนดขอบเขตและหน่วยการทำงานซึ่งผู้ประเมินหรือผู้ปฏิบัติงานระดับโครงการต้องดำเนินการ เพื่อให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกับบริบทของงานก่อสร้างมากขึ้น

คำสำคัญ

โครงการก่อสร้างถนน; ก๊าซเรือนกระจก; การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต; road construction project; greenhouse gases; life cycle assessment

เอกสารอ้างอิง

1.       เมธากุล.มีธรรม and วชรภูมิ.เบญจโอฬาร, 2558, “Rt2 – การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการ 2l-Lca สำหรับงานก่อสร้างถนน”, วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), Vol. 28, No. 94.

Write a comment