การจำลองภูมิอากาศในอนาคตและข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ในไฟล์เอกสาร “AT2.7 – การจำลองภูมิอากาศในอนาคตและข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย (ฉบับเต็ม)”

โดย ดร.อัศมน ลิ่มสกุล

เอกสารอ้างอิง

1.    อัศมน.ลิ่มสกุล, 2558, At2 – การจำลองภูมิอากาศในอนาคตและข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย, [online], Available: http://www.deqp.go.th/service-portal/environmental-media-system/electronics-detail/?id=10043 [พฤษภาคม 2558].

Write a comment

20 − 7 =